CHEYENNE — A University of Wyoming researcher is warning domestic livestock producers to be on the lookout for a new virus that has been decimating cattle, goats and sheep in Europe.

The Schmallenberg virus (SBV) causes severe congenital malformations and stillbirths. It was identified in 2011 in the Netherlands. The virus is transmitted by midges, which are microscopic black biting flies.

Rob Cordery-Cotter is an assistant research scientist in UW’s Department of Animal Science. He was a visiting research scientist at the University of Nottingham School of Veterinary Medicine and Science in the United Kingdom when he saw firsthand the effects of the virus on flocks of sheep and herds of cattle.

SBV has moved through the British Isles, down the Iberian coast and now is in Russia, Turkey, the Baltics and other eastern European counties.

“It’s pretty terrible to see that thing over there,” Cordery-Cotter said. “It’s very widespread.”

The midges carry the virus, which infects pregnant animals while they are in the early stage of pregnancy, causing the congenital malformations and stillbirths.

Some sheep flocks are high-value pedigree flocks synchronized to breed at the same time. If the animals are bitten collectively by the midges, the loss of some lambs and ewes can be as high as 80 percent.

“It’s hammering the producers over there,” Cordery-Cotter said.

There has been no indication the virus has spread to the United States, but Cordery-Cotter wants livestock producers to be alert to the danger.

If producers see severely deformed lambs, he said, they should let the veterinarian know about it and not just throw the carcass into a trash bin.

Cordery-Cotter recently talked with veterinarians at the Animal Plant Health Inspection Service in Fort Collins, Colo., and he is scheduled to speak with the Wyoming Livestock Board in July. He also is composing a letter to the American Veterinary Association. The letter will advise veterinarians to be suspicious if they see these types of severe birth defects and suggest they sending the dead animals to diagnostic labs.

“Although SBV virus is not in the U.S., there is a lingering unease that something like it could appear,” he said.

The epidemiology of SBV is similar to one type of Blue Tongue Virus that found its way into the Big Horn Basin in 2007.

The outbreak, which proved fatal for sheep, antelope, white-tailed deer and mule deer, highlighted the vulnerability of Wyoming’s robust livestock industry to trans-boundary animal diseases.

But Cordery-Cotter said the Blue Tongue virus doesn’t seem to endure winters well and doesn’t have the staying power SBV has. The new virus, he said, over-wintered quite well.

“The virus is endemic now in much of western Europe, meaning it’s pretty much there to stay,” he said.

Cordery-Cotter said a vaccine is expected to become commercially available shortly, but that it is another expense to the producer. He said the producers of purebred sheep will most likely use the vaccine.

Meanwhile, no one knows for sure where the virus came from, although one theory traces it to Africa, Cordery-Cotter said.

It’s possible SBV was transmitted by an infected midge from Africa, perhaps brought to Europe in cut flowers. Many cut flowers from Africa are sold in European supermarkets and are kept in the cool, moist environments the midges like.

Cordery-Cotter said it’s possible the virus could come into the U.S. in a shipping container or in the hold of an airliner.

He said it’s pretty much agreed on that the virus doesn’t infect humans, dogs, cats and coyotes. In Europe, it is also present in bison, alpacas and various deer species.

Contact capital bureau reporter Joan Barron at 307-632-1244 or joan.barron@trib.com

(1) comment

BjornE


Schmallenbergvirus hos idisslare
Skriv ut

Infektion med schmallenbergvirus kan förlöpa obemärkt eller leda till lindriga symtom hos drabbade djur. Om dräktiga djur smittas under första halvan av dräktigheten kan dock infektionen leda till att fostren får missbildningar, föds döda eller dör strax efter födseln. Viruset är spritt i stora delar av Sverige och har bland annat orsakat missbildade lamm och kalvar. Omfattningen av problemen är dock ännu inte känd.

Anmälningspliktig: Nej
Epizooti: Nej
Zoonos: Nej

+
Ordförklaring

Den första bilden av Schmallenbergvirus. Klicka på bilden för att se den i större format. Foto: Dr. Harald Granzow, Friedrich-Loeffler-Institut, Tyskland.
Den första bilden av schmallenbergvirus. Klicka på bilden för att se den i större format. Foto: Dr. Harald Granzow, Friedrich-Loeffler-Institut, Tyskland.
Introduktion

Schmallenbergvirus upptäcktes hos idisslare i Tyskland, Holland och Belgien under slutet av 2011 och under 2012 spreds viruset snabbt till ett stort antal länder i Europa inklusive Danmark, Finland, Norge och Sverige. Infektionen förlöper obemärkt eller med lindriga symtom men kan bland annat leda till missbildade foster om dräktiga djur infekteras under första halvan av dräktigheten. I dessa fall liknar symtomen de missbildningar som det närbesläktade Akabaneviruset kan ge. Det är inte sannolikt att schmallenbergvirus utgör någon hälsorisk för människor. Det är också ofarligt att äta kött eller dricka mjölk från djur som gått igenom infektionen. Sjukdomen är inte längre anmälningspliktig.
Förekomst

I Sverige har övervakning av schmallenbergvirus gjorts sedan hösten 2011. Vid analys av tankmjölksprov tagna maj till juni 2012 var endast ett prov från Blekinge positivt för antikroppar mot viruset. I november 2012 gjordes en ny nationell undersökning av tankmjölksprov från mjölkkobesättningar. Undersökningen visade att 520 (72 procent) av 723 prov innehöll antikroppar vilket visar att viruset spritts i nästan hela landet under sensommar/höst 2012 (resultat med karta). Dessutom påvisades virus i tre prov från svidknott infångade i sydvästra Sverige i september 2012. Två av proverna innehöll svidknott tillhörande Culicoides obsoletus-komplexet och ett prov innehöll svidknott tillhörande Culicoides pulicaris-komplexet.

Under 2012 och 2013 har foster och nyfödda från nästan 400 nöt-, får-, get-, alpacka-, kamel- och bisonbesättningar undersökts, ett trettiotal prover från nöt- och ungefär lika många från fårbesättningar har varit positiva för schmallenbergvirus. Positiva lamm och kalvar har i de flesta fall haft karakteristisk symtombild (se nedan).

I Europa utsattes en stor andel av den mottagliga populationen för smitta redan hösten 2011. Andelen antikroppspositiva djur inom drabbade besättningar var i många fall hög. Andelen besättningar med konfirmerad förekomst av virus var dock mycket låg. Att virus endast identifierades i en liten andel av besättningarna kan bero på att symtomen hos vuxna djur är relativt lindriga och att vuxna djur endast bär på viruset under fyra till sex dagar vilket innebär att det är lätt att missa en pågående infektion.

I dagsläget har virus eller antikroppar mot virus påvisats hos idisslare (nötkreatur, bisonbuffel, får, get, hjortdjur), alpacka och hund.
Kliniska symtom

Då vuxna djur infekteras ses inga eller lindriga sjukdomssymtom i form av kortvarig feber, nedsatt foderlust, diarré och minskad mjölkproduktion.

Om moderdjur infekteras i första delen av dräktigheten (får/get noll till tre månader, nötkreatur noll till fem månader) kan skador på foster och nyfödda lamm, kalvar och killingar ses. Djuren är oftast fullgångna men dödfödda eller dör strax efter födseln och har varierande grad av missbildningar i form av deformerade ben, vriden nacke (torticollis), vattenskalle och hjärnskador. Virusgenom har dock även påträffats hos kalvar utan synliga missbildningar men som dött under den första levnadsveckan.

Enligt svenska erfarenheter stämmer symtomen från PCR-positiva lamm och kalvar väl med vad som rapporterats från kontinentala Europa och ger en samlad bild: missbildade foster och lamm/kalvar som är fullgångna men är dödfödda eller dör strax efter födseln. Varierande grad av missbildningar i form av ledkontraktioner, vriden nacke, krökt ryggrad, vattenskalle och andra hjärnskador har observerats. Även svagfödda lamm som kan klaras till livet med understödjande behandling har setts. I svenska besättningar har ofta samtidigt problem med fertiliteten i form av ovanligt många tomma tackor rapporterats.
Differentialdiagnoser

Andra viroser och abortorsaker.
Etiologi och patogenes
Infektionsagens: Schmallenbergvirus tillhörande släktet Orthobunyavirus inom familjen Bunyaviridae.
Inkubationstid: Osäkert, troligen två till fem dagar.
Infektionsport: Insektsbett, främst svidknott. Eventuellt kan även andra stickande insekter ha betydelse för smittspridningen.
Spridning i djuret: Under viremin, som troligen pågår i cirka två till sex dagar, sprids virus i kroppen. Om djuret är dräktigt kan fostret infekteras. Patogenesen är ännu inte helt känd men studier talar för att viruset främst finns i neuroner hos neonatala djur. Virus kan dock påvisas i många olika organsystem hos både kalv och lamm. Virus har även detekterats i tjursperma.
Smittvägar: Sprids med vektorer, främst svidknott Culicoides spp. Smittar inte mellan djur men från mor till foster. Förekomst av virus ökar inom vektorpopulationen under vår och sommar varför flest sjukdomsfall ses under sensommar och höst. I Sverige anses vektorsäsongen pågå ungefär från maj till oktober. Preliminära resultat tyder inte på att virus kan förökas i mygg.
Provtagning och diagnostik

Säker diagnos av sjukdomen fås genom isolering av virus med hjälp av PCR-undersökning.
Det är också möjligt att analysera antikroppar mot viruset vilket dock enbart visar på genomgången infektion. Antikroppsanalys av missbildade foster/nyfödda djur är dock i vissa fall den enda möjligheten att fastställa infektion.

Generellt gäller att svag- och dödfödda lamm, kalvar och killingar kan bero på många orsaker varför obduktion alltid rekommenderas i dessa fall. Kostnaden för obduktion täcks till största delen genom det statliga obduktionsanslaget.

Jordbruksverket kommer inte längre att betala för provtagning av foster för schmallenbergvirus i övervakningssyfte. Eventuell fortsättning av protagningen nästa säsong kommer att diskuteras baserat på resultaten från denna säsong.

Vuxna nötkreatur med feber, nedsatt mjölkproduktion, foderleda och eventuellt diarre som inte kan förklaras på annat sätt kan vara akut infekterade med schmallenbergvirus. Provtagning av sådana fall bekostas dock inte heller av Jordbruksverket. Kontakta alltid SVA eller Jordbruksverket innan provtagning. För att kunna identifiera virus måste provtagning ske under den period då djuren uppvisar akuta symtom, då viremin är kort (fyra till sex dagar).

Provtagningsrekommendationer ges i separat bilaga.
Behandling och profylax

Det finns ingen specifik behandling. I samband med missbildningar kan förlossningssvårigheter uppkomma.

Ett vaccin mot schmallenbergvirus hos nötkreatur och får finns nu tillgängligt i landet via licens. Vaccinet får inte ges till dräktiga djur. Eftersom symtom på vuxna djur verkar vara lindriga och snabbt övergående är vaccinering enbart aktuell om man vill skydda djur från infektion i tidig dräktighet.

Knottutrotning i miljön är inte möjlig. Behandling av djuren med insektsdödande medel går att genomföra men dess effektivitet är inte känd. I Sverige varar den vektorfria säsongen ungefär från november till april. Genom att t ex senarelägga betäckning till början av den vektorfria säsongen kan sjukdomseffekter på avkomman undvikas.

Sannolikt innebär genomgången sjukdom skydd mot ny smitta. Antalet fall av skadade foster blir under kommande år troligen allt färre allt eftersom djuren blir immuna. I områden med högt smittryck under betesperioden är det möjligt att de flesta ungdjur som går på bete blir immuna innan de blir könsmogna.

Råd för betessäsongen 2013 finns i bilaga.

Jordbruksverket och SVA analyserar situationen fortlöpande. Rekommendationerna kan komma att ändras allt eftersom ny kunskap om sjukdomen genereras.
Enkäter om lamnings- och kalvningsresultat

Under första halvåret 2013 har enkätundersökningar genomförts för att öka kunskaperna om vilka effekter introduktionen av schmallenbergvirus fått i svenska får-, nötkreaturs- och getbesättningar. Vi hoppas med hjälp av resultaten kunna ge bättre råd om hur man kan undvika problem orsakade av viruset i fortsättningen.

Sammanlagt har cirka 400 fårägare, 170 nötkreatursägare och 30 getägare fyllt i enkäterna och nu vidtar analys av resultaten. Resultaten kommer att bli tillgängliga så fort analyserna är klara.

Stort tack till alla som medverkat!
Skicka in prov

Provtagningsinstruktion
Remiss (pdf)
Läs mer

Bilder på fosterskador orsakade av schmallenbergvirus (pdf)

Information till veterinärer

Information till djurägare

Schmallenbergvirus: resultat från undersökning av tankmjölk hösten 2012

Frågor och svar

Råd för betessäsongen 2013
Läs mer hos andra

Jordbruksverket: Schmallenbergvirus

The Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA), Storbritannien: Schmallenbergvirus

Senast uppdaterad: 2013-07-01
Kontakta SVA
Dela med andra:
Share on facebook Share on twitter Share on email
Skicka in prov

Provtagningsinstruktion
Remiss (pdf)
Läs mer

2013-07-01 Enkäter om kalvnings- och killningsresultat stängda

2013-06-24 Enkät om schmallenberg och lamningsresultat stängd

2013-04-24 Råd för betessäsongen 2013

Bilder på fosterskador orsakade av schmallenbergvirus (pdf)

Information till veterinärer

Information till djurägare

Schmallenbergvirus: resultat från undersökning av tankmjölk hösten 2012

Frågor och svar
Läs mer hos andra

Jordbruksverket: Schmallenbergvirus

The Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA), Storbritannien: Schmallenbergvirus

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.